ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของ ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัด สมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2489 จังหวัดนี้ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะ ทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ผ่านอำเภอองครักษ์ถึง จังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,326,250 ไร่

7 สิ่งมหัศจรรย์

สถานที่แนะนำ

ของฝาก

คลังภาพ