ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 5 ตามมาตรา 14 กำหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวง ในส่วนภูมิภาค และประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   เรื่องกำหนดการแบ่งเขตท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงในส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมถึงภาระงานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ทั้งในจังหวัด และ/หรือกลุ่มจังหวัดจึงได้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด" เป็น "สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ มีชื่อเรียกว่า "ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อกระทรวง

การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
     เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
    1. ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
    2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
    3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
    4. กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
    5. กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์

*************************************************

จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัfสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับ   ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2489 จังหวัดนี้ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ   และลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ผ่านอำเภอองครักษ์ถึง จังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,326,250 ไร่

 

 

5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สถานที่แนะนำ

ของฝาก

คลังภาพ